Türkiye – Turkey


Adana:
Abdülgafûr Dede (Seyyid)
Abdürrezzâk Dede
Arpacı Dede
Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman:
Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

Afyon:
Abapûş-i Velî
Abdurrahman Sultan (Başmakçı)
Ahmed Dede (Başmakçı)
Çelebi Ârif Küçük
Destine Hâtun
Fürûrî Mehmed Dede
Hacım Sultan (Sandıklı)
Karahisârî Abdürrahîm Efendi
Sultan Dîvânî
Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı:
Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)
Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)
Hânî Baba (Doğubâyezîd)
İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)
Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)
Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

Aksaray:
Hamîd-i Aksarâyî
Pîr Ali Aksarâyî
Somuncu Baba
Yûsuf Hakîkî Baba
Cemaleddi ni Aksarayi
Hasan Rıza
Celaleddin Zade Salih Çelebi
Uzun Baba
Şalvarlı Hamza Baba
Sancılı Baba

Amasya:
Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)
Ali Hâfız
Amasyalı Seydi Halîfe
Bahşî Halîfe
Gani Baba (Suluova)
Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)
Habîb Ömer Karamânî
Halkalı Evliyâ
İğneci Baba
İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
Kılıç Dede (Merzifon)
Kırklar Dede (Merzifon)
Kurtboğan Evliyâsı
Mustafa Âkif Efendi
Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
Pîr İlyas
Pîrî Baba (Merzifon)
Sadreddîn Muhammed Horasânî
Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi
Şeyh Sâdî
Topçu Dede (Merzifon)

Ankara:
Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)
Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)
Ali Rızâ Acara
Ali Semerkandî (Çamlıdere)
Hacı Bayrâm-ı Velî
Zeynelâbidîn
Zivingî

Antalya:
Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın:
Ahî Bayram
Alihan Baba
Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)
Baltalı Dede
Dedebağ Dede (Karacasu)
İmâm Baba
Karacaahmed Sultan
Muhammed Zühdi (Nâzilli)
Süleymân Rüşdî Efendi
Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)
Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)
Yâren Dede (Sultanhisar)

Balıkesir:
Hasan Baba
Pîr Ali Efendi
Veli Şemseddîn

Bilecik:
Dursun Fakîh
Ebdâl Kumral
Edebâlî
Şeyh Muhlis Baba

Bingöl:
Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

Bitlis:
Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)
Ammâr-ı Yâser
Fethullah-ı Verkânisî
Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)
Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)

Bolu:
Akşemseddîn (Göynük)
Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)
Sâfî Âmidî Bolevî

Bursa:
Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdülganî Efendi
Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)
Abdüllatîf Kudsî
Abdürrahîm Tırsî (İznik)
Açıkbaş Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)
Alâeddîn Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)
Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)
Dâvûd-i Kayserî (İznik)
Dede Halîfe (İznik)
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî (İznik)
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Kutbüddîn İznikî (İznik)
Lâmiî Çelebi
Lütfullah Efendi (El-Evvel)
Miskâlî Efendi (Mudanya)
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî Mehmed Efendi (Kestel)
Veli Şemseddîn

Çanakkale:
Ahmed Bîcân (Gelibolu)
Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)
Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

Çankırı: Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum:
Adülbâkî Efendi (İskilip)
Abdülcebbâr Dede
Ahmed Feyzi Efendi
Çerkez Şeyhi
Elvan Çelebi (Mecidözü)
Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)
Yûsuf Bahri Efendi

Denizli:
Abdil Dede (Acıpayam)
Ahî Sinan
Ahmed Hulûsî Efendi
Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)
Arab Dede (Sarayköy)
Avdan Baba (Tavas)
Bedirhan Bey (Acıpayam)
Deynekli Baba (Babadağ)
Hacı Osman Nuri Kepenek
Hacı Şam Dede
Hasan Feyzi Efendi
Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
Karacaahmed Sultan (Sarayköy)
Koyun Baba (Kale)
Mecnun Dede (Babadağ)
Sarı Gazak Baba
Sultan Sarı Baba (Sarayköy)
Şa’bân Dede
Şeyh Elvan (Çal)
Şeyh Mehmed Şirvânî
Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

Diyarbakır:
Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
Ahmed Mürşidî Efendi
Sâdık Ali Efendi
Şeyh Yûsuf Hemedânî

Edirne:
Abdülkerîm Efendi
Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
Ali bin Emrullah
Aşçı Yahyâ Baba
Âşık Efendi
Behâeddîn bin Lütfullah
Cerrahzâde
Dizdarzâde Ahmed Efendi
Evliyâ Kâsım Paşa
Fahreddîn-i Acemî
Hasan Sezâî
Hıdır Baba
Huysuz (Hırçın) Baba
Kabûlî Mustafa Efendi
Kıyak Baba
Koyun Baba
Külhânî Ali Baba
Nûreddîn Baba
Ömer Baba
Ramazan Halîfe
Receb Enîs Dede
Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Tütünsüz Baba
Veli Dede

Elazığ: Ali Septî (Palu)
Ankuzu Baba (Harput)
Arab Baba (Harput)
Beşik Başa (Harput)
Beyzâde Efendi (Harput)
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)
Fâtih Ahmed Baba (Harput)
Hacı Ali Efendi (Harput)
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)
İmâm Efendi (Harput)
Mahmûd Sâminî (Harput)
Murâd Baba (Harput)
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi (Harput)
Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

Erzincan:
Hacı Muhammed Sâmi Efendi
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba

Erzurum:
Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi

Eskişehir:
Ebû Muhammed BayramEfendi
Yûnus Emre (Mihalıççık)

Gâziantep:
Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

Giresun:
Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

Hakkari:
Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)
Ebü’l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)
Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

Hatay:
Abdullah bin Hubeyk (Antakya)
Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)
Ahmed Kuseyrî (Şenköy)
Yûsuf bin Esbât

Isparta:
Berdeî Sultan (Eğridir)
Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)
Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)
Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

İçel:
Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

İstanbul:
Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)
Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)
Abdullah Kaşgarî (Eyüb)
Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)
Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)
Abdülhay Celvetî (Üsküdar)
Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)
Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)
Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Raûfî (Üsküdar)
Ahmed Şîrânî
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)
Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)
Ali Behçet Efendi (Üsküdar)
Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)
Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)
Atâ Efendi (Üsküdar)
Aynî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)
Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)
Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)
Babazâde (Eyüb)
Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)
Beşir Ağa (Denize atıldı)
Beşir Ağa (Eyüb)
Câmi Ahmed Dede
Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)
Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)
Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)
Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)
Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)
Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)
Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)
Ebû Saîd bin Sun’ullah (Eminönü-Vefâ)
Ebü’l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)
Ebüssü’ûd Efendi (Eyüb)
Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)
Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)
Es’ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)
Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)
Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)
Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)
Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)
Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)
Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)
Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Himmet Efendi (Üsküdar)
Hoca Sa’deddîn Efendi (Eyüb)
Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)
Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)
İbrâhim Efendi (Eyüb)
İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)
İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)
Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)
Îsâ Geylânî (Eyüb)
Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)
Kevserî
Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)
Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)
Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)
Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)
Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)
Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)
Muhammed Efendi
Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)
Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)
Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)
Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)
Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)
Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)
Murtazâ Efendi (Eyüb)
Mustafa Efendi
Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)
Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)
Müstekimzâde Süleyman Sa’deddîn (Fâtih-Zeyrek)
Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)
Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)
Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)
Neccârzâde (Beşiktaş)
Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)
Necîb Efendi (Fâtih)
Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)
Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)
Nûri Efendi (Beşiktaş)
Nûri Efendi (Üsküdâr)
Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)
Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Rûşen Efendi (Üsküdar)
Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)
Sa’düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)
Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)
Sâlih Efendi (Fâtih)
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)
Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Sarı Nasûh (Fâtih)
Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)
Selâmi Ali Efendi (Üsküdar)
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)
Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Velâyet (Fâtih)
Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)
Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)
Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)
Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)
Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)
Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüb)
Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)
Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)
Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)
Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)
Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)
Vişnezâde
Yahyâ Efendi (Beşiktaş)
Ya’kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)
Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)
Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)
Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)
Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

İzmir:
Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)
Birgivî (Birgi)
Es’ad Efendi (Menemen)
Es’ad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi

K.Maraş: Çomak Dede
Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
Derdimend Dede
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman:
Alâeddîn Halvetî (Lârende)
Şeyh Alâeddîn Rûşenî
Yûnus Emre

Kars:
Muhammed Karsî

Kastamonu:
Abdurrahmân Efendi (Zileli)
Abdülfettâh Velî
Ahî Şorba
Ahmed Siyâhî
Âşıklı Sultan
Bayraklı Sultan
Benli Sultan
Deveci Sultan
Ebdal Hasan (Taşköprü)
Hacı Dede
Hacı Ramazan
Hayreddîn Halil bin Kâsım
Îsâ Dede
Karabaş Sultan
Ömer Füâdî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Ahmed Sünnetî
Şa’bân-ı Velî

Kayseri:
Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
Bostancı Baba (İncesu)
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Göncüzâde Kâsım Efendi
Hacı Torun Efendi
Hâfız Osman Efendi
Harputlu Hacı Ömer Efendi
Helvacı Dede
İbrâhim Tennûrî
Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)
Necmeddîn İmâd
Sâdık Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
Zeynelâbidîn Kayserânî

Kırklareli:
Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)
Şühûdî Efendi (Babaeski)

Kırşehir:
Ahî Evran
Âşık Paşa
Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)
Mîrim Halvetî

Kocaeli:
Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)
Sultan Baba(Gölcük)

Konya:
Abdullah-ı Bosnevî
Ahmed Eflâkî
Ali Gav Sultan
Ateşbâz Velî
Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)
Behâeddîn Veled
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)
Bosnalı Abdullah Efendi
Bostan Çelebi
Celâleddîn-i Rûmî
Cemel Ali Dede
Çelebi Bustan
Çelebi Cemâleddîn
Çelebi Ferruh
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Dede Molla (Çumra)
Dediği Sultan (Ilgın)
Evhadüddîn Kirmânî
Fahri Efendi
Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hâdimî (Hadim)
Hârûn-i Velî (Seydişehir)
Kâsım Halîfe
Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)
Mahmûd Hayrânî (Akşehir)
Mahmûd ve İynel Sultanlar
Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)
Pîr Esad Sultan
Pirebi Sultan
Sadır Sultan
Sadreddîn Konevî
Sarı Ya’kûb
Selâhaddîn Zerkûb
Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)
Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
Sultan Veled
Şems-i Tebrîzî
Şeyh Ulemâ
Ulu Ârif Çelebi

Kütahya:
Ahmed Dede
Kalburcu Şeyhi
Muhyiddîn Muhammed
Sâkıb Dede
Şeyhî

Malatya:
Abdullah Fahri Baba (Baran)
Abdurrahman Efendi (Dârende)
Arabgirli Ömer Baba
Boranlı Mustafa Baba (Boran)
Fethullah Mûsulî (Dârende)
Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)
Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)
Keşşâf Hoca
Somuncu Baba (Dârende
Tâcüddîn Velî (Dârende)

Manisa:
Ahmed Şemseddîn Marmaravî
Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)
Mecdüddîn Îsâ
Sefer Efendi (Demirci)
Şeyh Sinân (Alaşehir)
Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)
Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin:
Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
Şehmuz Sultan
Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

Muğla: Şâhidî İbrâhim Dede

Muş:
Müştak Baba

Nevşehir:
Demir Hoca
Hasan Dede

Niğde:
Abdullah Efendi
Ahmed Kuddûsî (Bor)
Hacı Mahmûd Efendi
Kemâl Ümmî
Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize:
Hasan Dede (Ardeşen)

Samsun:
Îsâ Baba
Kılıç Dede
Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)
Şeyh Kutbeddîn

Siirt:
Fakîrullah (Tillo)
Gavs-ül-Memdûh
İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)
Molla Halil Si’ridî
Molla Osman Efendi (Tillo)
Muhammed Hazîn (Dereyamaç)
Mûsâ Hâlidî
Şeyh-ün-Neccâr
Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)
Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)
Şeyh Mûsâ
Şeyh Sabri
Şeyh Süleymân
Şeyh Türkî
Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)
Veysel Karânî (Baykan, mekânı)
Zemzem-il Hâssa

Sinop:
Mahmûd Kefevî
Pîr Tevekkül
Seyyid Bilâl

Sivas:
Kara Şems
Abdülvehhâb Gâzi
Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)
ABDÜLEHAD NÛRÎ SİVASİ
Hâşimî Emîr Osman Sivâsî
ABDÜLEHAD NÛRÎ SİVASİ
HACI HAFIZ BEDREDDİN DOĞRUYOL
İhramcızâde İsmâil Efendi
Arap Baba
Ahmeti Turan

Şanlıurfa:
Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
Sumâdî (Havran)
Şeyh Mesut Horasânî

Şırnak
Ahmed Cüzeyrî (Cizre)
Meymûn bin Mihrân (Cizre)
Muhammed Kadri Hazin (Cizre)
Muhammed Saîd (Cizre)
Sâlih Sıbkî (Basret)
Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)
Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)
Şeyh Muhammed Bıserî
Şeyh Seydâ (Cizre)

Tekirdağ: Ahmed Sârbân (Hayrabolu)
Behiştî (Çorlu)
Pîr Ali Efendi (Malkara)

Tokat:
Abdülmecîd Şirvânî
Acebşir Efendi
Ali Osman Efendi (Erbaa)
Behrullah Efendi (Erbaa)
Behzât-ı Velî
Edhem Çelebi (Zile)
Muharrem Efendi (Zile)
Mûsâ Fakîh
Mustafa Kuddûsî
Said Şemîd (Erbaa)
Seyyid Ömer Efendi
Sümbül Baba
Şeyh Mahmûd (Pazar)
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)
Tokatlı İshak Zencânî
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

Trabzon:
Hacı Dursun Efendi (Çolak)

Uşak:
Alâeddîn Uşâkî

Van:
Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)
Abdurrahmân Baba
Abdülmecîd Efendi
Fehîm-i Arvâsî (Arvas)
Halîfe Mustafa Efendi
Muhammed Kutub Efendi (Arvas)
Muhammed Ma’sûm (Arvas)
Muhammed Reşîd (Gevaş)
Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)
Resûl Zeki Efendi (Arvas)
Seyyid Abdülhakîm
Sofu Baba
Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat:
Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)
Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

Yeri Tam olarak Bilinmeyenler:
Yunus Emre
Saîd Nursî (Van)
Sarı Saltûk (Baba Dağı)

TÜRKİYE’DE EVLİYÂLARIN KABİRLERİNİN BULUNDUĞU ŞEHİRLER


Adana
Abdülgafûr Dede (Seyyid)
Abdürrezzâk Dede
Arpacı Dede
Cabbâr Dede (Misis)


Adıyaman
Abdülhakim Hüseynî


Afyon
Abapûş-i Velî
Abdurrahman Sultan
Ahmed Dede
Çelebi Ârif Küçük
Destine Hâtun
Fürûrî Mehmed Dede
Hacım Sultan
Karahisârî Abdürrahîm Efendi
Sultan Dîvânî
Şâhidî İbrâhim Dede


Ağrı
Abdürrahîm Arvâsî
Hânî Baba
İbrâhim Arvâsî
Mehmed Emîn Efendi
Seyyid AbdülazîzAksaray
Pîr Ali Aksarâyî
Somuncu Baba  (Hamîd-i Aksarâyî)
Yûsuf Hakîkî Baba


Amasya
Abdürrahîm-i Merzifonî
Ali Hâfız
Amasyalı Seydi Halîfe
Bahşî Halîfe
Gani Baba
Garib Hâfız
Habîb Ömer Karamânî
Halkalı Evliyâ
İğneci Baba
İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
Kılıç Dede
Kırklar Dede
Kurtboğan Evliyâsı
Mustafa Âkif Efendi
Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
Pîr İlyas
Pîrî Baba
Sadreddîn Muhammed Horasânî
Sarı Ahmedzâde El-Hac Mehmed Efendi
Şeyh Sâdî
Topçu DedeAnkara
Abdülhakîm Arvâsî
Ahmed Mekkî Efendi
Ali Rızâ Acara
Ali Semerkandî
Hacı Bayrâm-ı Velî
Zeynelâbidîn
Zivingî


Antalya
Ahmed bin Osman Şernûbî


Aydın
Ahî Bayram
Ali Gâlib Vasfi Efendi
Alihan Baba
Baltalı Dede
Dedebağ Dede
İmâm Baba
Karacaahmed Sultan
Muhammed Zühdi
Süleymân Rüşdî Efendi
Şeyh Kemâl Efendi
Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî
Yâren Dede


Balıkesir
Hasan Baba
Pîr Ali Efendi
Veli Şemseddîn


Bilecik
Dursun Fakîh
Ebdâl Kumral
Edebâlî
Şeyh Muhlis Baba


Bingöl – Kiğı
Yûsuf Harpûtî


Bitlis
Abdurrahmân Tâgî
Ammâr-ı Yâser
Fethullah-ı Verkânisî
Sıbgatullah Arvâsî
Ziyâeddîn Nurşînî


Bolu
Akşemseddîn
Geredeli Abdullah Efendi
Sâfî Âmidî BolevîBursa
Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdürrahîm Tırsî
Abdülganî Efendi
Abdülkerîm Kâdirî
Abdüllatîf Kudsî
Açıkbaş Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa
Dâvûd-i Halvetî
Dâvûd-i Kayserî
Dede Halîfe
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Lâmiî Çelebi
Lütfullah Efendi
Kara Hoca
Kutbüddîn İznikîMiskâlî Efendi
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî Mehmed Efendi
Veli Şemseddîn


Çanakkale – Gelibolu
Ahmed Bîcân
Ahmed Câhidî Efendi
Yazıcızâde Muhammed EfendiÇankırı
Murâd-ı Velî (Eldivan)Çorum
Adülbâkî Efendi
Abdülcebbâr Dede
Ahmed Feyzi Efendi
Çerkez Şeyhi
Elvan Çelebi
Muhyiddîn-i İskilibî
Yûsuf Bahri Efendi


Denizli
Abdil Dede
Ahî Sinan
Ahmed Hulûsî Efendi
Ahmed İzzet Efendi
Arab Dede
Avdan Baba
Bedirhan Bey
Deynekli Baba
Hacı Osman Nuri Kepenek
Hacı Şam DedeHasan Feyzi Efendi
Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
Karacaahmed Sultan
Koyun Baba
Mecnun Dede
Sultan Sarı Baba
Şa’bân Dede
Şeyh Elvan
Şeyh Mehmed Şirvânî
Uzunca HayreddînDiyarbakır
Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
Ahmed Mürşidî Efendi
Sâdık Ali Efendi
Şeyh Yûsuf Hemedânî


Edirne
Abdülkerîm Efendi
Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
Ali bin Emrullah
Aşçı Yahyâ Baba
Âşık Efendi
Behâeddîn bin Lütfullah
Cerrahzâde
Dizdarzâde Ahmed Efendi
Evliyâ Kâsım Paşa
Fahreddîn-i Acemî
Hasan Sezâî
Hıdır Baba
Huysuz (Hırçın) Baba
Kabûlî Mustafa Efendi
Kıyak Baba
Koyun Baba
Külhânî Ali Baba
Nûreddîn Baba
Ömer Baba
Ramazan Halîfe
Receb Enîs Dede
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Süleyman Zâtî Efendi
Tütünsüz Baba
Veli DedeElazığ
Ali Septî
Ankuzu Baba
Arab Baba
Beşik Başa
Beyzâde Efendi
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi
Fâtih Ahmed Baba
Hacı Ali Efendi
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
İmâm Efendi
Mahmûd Sâminî
Murâd Baba
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi
Seyyid Ahmed ÇapakçûrîErzincan
Hacı Muhammed Sâmi Efendi (Piri Sami)
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba


Erzurum
Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi


Eskişehir
Ebû Muhammed Bayram Efendi
Yûnus Emre


Gâziantep
Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif EfendiGiresun
Seyyid Mahmûd Çağırgan


Hakkari
Abdullah-ı Şemdînî
Ebü’l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih
Tâhâ-i HakkârîHatay
Abdullah bin Hubeyk
Ahmed bin Âsım Antâkî
Ahmed Kuseyrî
Yûsuf bin Esbât


Isparta
Berdeî Sultan
Beşîr-i Ebşîr
Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed Çelebi Sultan
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan
Zekeriyyâ Sultanİçel
Muhammed Nûreddîn Efendi
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandîİzmir
Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi
Birgivî
Es’ad Efendi
Es’ad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi


İstanbul  Ahmed Şîrânî
Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kevserî
Muhammed Efendi
Mustafa Efendi
Vişnezâde


Bakırköy
Abdurrahmân Nesîb Efendi


Beşiktaş
Abdülhay Efendi
Neccârzâde
Neccârzâde Muhammed Sıddık
Nûri Efendi
Yahyâ Efendi


Beyoğlu
Esrâr Dede
Gavsî Ahmed Dede
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
Hâşimî Emîr Osman
Hüseyin Dede
Îsâ Dede
Kavukçu Ali Dede
Muhammed Kumul Efendi
Şeyh Gâlib Dede
Şeyh İsmâil Rûmî
Şeyh Mehmed Rûhî Dede


Eminönü
Ahmed Ziyâüddîn Efendi
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî
Hakîm Çelebi
Hasan Hilmi Efendi
Hızır Çelebi
Mahrûk Efendi
Mehmed Zâhid Kotku
Muhammed Ziyâd
Muhammed Kâmil Efendi
Mustafa Fevzi Efendi
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî
Safranbolulu İsmâil Necâti
Ünsî Hasan Efendi
Vefâ Konevî
Ziyâeddîn GümüşhânevîEyüb
Abdullah Kaşgarî
Abdülehad Nûri
Alâeddîn Arabî Efendi
Hasırîzâde
Hoca Sa’deddîn Efendi
Hüsâmeddîn Nakşi
İbrâhim Efendi
Îsâ Geylânî
Muhammed Fethi Ali Efendi
Murâd-ı Münzâvî
Murtazâ Efendi
Mustafa İzzî Efendi
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi
Süleymân Sıdkı Efendi
Şerifzâde Mehmed Efendi
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi
Şimşir Baba
Sivâsî Abdülmecîd Efendi
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak


Fâtih
Abdullah Hasîb Yardımcı
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî
Abdülazîz Bekkine
Ahıskalı Ali Haydar Efendi
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed İbni Kemâl
Evranos Dede
Feyzullah Efendi
Harputlu İshâk Efendi
Hasan Adlî Efendi
Hattat Hâfız Osman Efendi
Mahmûd Çelebi
Mehmed Emin Tokâdî
Molla Gürânî
Muhammed Murâd Efendi
Muhammed Nûreddîn Efendi
Mustafa Hâkî Efendi
Müstekimzâde Süleyman Sa’deddîn
Nalıncı Baba
Necîb Efendi
Nûreddîn Cerrâh
Nûreddîn Efendi
Nûreddînzâde Muslihuddîn
Nûrullah Efendi
Oflu Muhammed Emin Efendi
Ramazan Mahfî Efendi
Saçlı İbrâhim Efendi
Sa’düddîn İsmâil Efendi
Sâlih Efendi
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi
Sarı Nasûh
Selâhaddîn Uşâkî
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî
Seyyid Nizâm Efendi
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi
Seyyid Velâyet
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî
Süleymân Halvetî
Sünbül Sinân Efendi
Şeyh Abdülhalim Efendi
Şâh Muhammed Çelebi
Vânî Ahmed Efendi
Ya’kûb Germiyânî
Yanyalı Mustafa İsmet
Zenbilli Ali Efendi


Sarıyer
Zarîfî Hasan Efendi


Üsküdar
Abdullah Efendi (Himmetzâde)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî
Abdurrahmân-ı Harpûtî
Abdülhay Celvetî
Ahıskalı Abdullah Efendi
Ahmed Raûfî
Ali Behçet Efendi
Himmet Efendi
İbrâhim Hayrânî
Muhammed Tevfik Bosnevî
Mustafa Mânevî Efendi
Nâbî
Nasûhî Üsküdârî
Nûri Efendi
Rûşen Efendi
Selâmi Ali Efendi
Seyyid Yahyâ Efendi
Sinan Erdebîlî
Süleymân Hilmi Tunahan
Zâkirzâde Abdullah Efendi


Şişli
İdrîs-i Muhtefî


Zeytinburnu
Merkez Efendi
Sarı Abdullah Efendi
Seyyid Muslihuddîn Efendi
Şeyh Ali Behçet Efendi


Kahraman Maraş
Çomak Dede
Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
Derdimend Dede
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi


Karaman
Alâeddîn Halvetî
Şeyh Alâeddîn Rûşenî
Yûnus Emre


Kars
Muhammed Karsî


Kastamonu
Abdurrahmân Efendi  (Zileli)
Abdülfettâh Velî
Ahî Şorba
Ahmed Siyâhî
Âşıklı Sultan
Bayraklı Sultan
Benli Sultan
Deveci Sultan
Ebdal Hasan
Hacı Dede
Hacı Ramazan
Hayreddîn Halil bin Kâsım
Îsâ Dede
Karabaş Sultan
Ömer Füâdî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Ahmed Sünnetî
Şa’bân-ı VelîKayseri
Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
Bostancı Baba
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Göncüzâde Kâsım Efendi
Hacı Torun Efendi
Hâfız Osman Efendi
Harputlu Hacı Ömer Efendi
Helvacı Dede
İbrâhim Tennûrî
Kılıçlı Ali Efendi
Necmeddîn İmâd
Sâdık Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
Zeynelâbidîn Kayserânî


Kırklareli
Mehmed Eşref Efendi
Şühûdî Efendi


Kırşehir
Ahî Evran
Âşık Paşa
Hacı Bektâş-ı Velî
Mîrim Halvetî


Kocaeli
Ahmed Hilmi Efendi
Sultan Baba


Kütahya
Ahmed Dede
Kalburcu Şeyhi
Muhyiddîn Muhammed
Sâkıb Dede
ŞeyhîKonya
Abdullah-ı Bosnevî
Ahmed Eflâkî
Ali Gav Sultan
Ateşbâz Velî
Baba Nîmetullah Nahcuvânî
Behâeddîn Veled
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi
Bosnalı Abdullah Efendi
Bostan Çelebi
Celâleddîn-i Rûmî
Cemel Ali Dede
Çelebi Bustan
Çelebi Cemâleddîn
Çelebi Ferruh
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Dede Molla
Dediği Sultan
Evhadüddîn Kirmânî
Fahri Efendi
Hacı Abdullah Efendi
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hâdimî
Hârûn-i Velî
Kâsım Halîfe
Ladikli Hacı Ahmed Ağa
Mahmûd Hayrânî
Mahmûd ve İynel Sultanlar
Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
Muhammed Kudsî Bozkırî
Pîr Esad Sultan
Pirebi Sultan
Sadır Sultan
Sadreddîn Konevî
Sarı Ya’kûb
Selâhaddîn Zerkûb
Seyyid Hârûn Velî
Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
Sultan Veled
Şems-i Tebrîzî
Şeyh Ulemâ
Ulu Ârif Çelebi


Malatya
Abdullah Fahri Baba
Abdurrahman Efendi
Arabgirli Ömer Baba
Boranlı Mustafa Baba
Fethullah Mûsulî
Hacı Ahmed Efendi
Hamîd-i Aksarâyî
Keşşâf Hoca
Somuncu Baba
Tâcüddîn VelîManisa
Ahmed Şemseddîn Marmaravî
Balzat Hacı Baba Velî
Mecdüddîn Îsâ
Sefer Efendi
Şeyh Sinân
Taşkesenli İbrahim Efendi
Terzizâde Ahmed EfendiMardin
Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
Şehmuz Sultan
Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî


Muğla
Şâhidî İbrâhim Dede


Muş
Müştak Baba


Nevşehir
Hadimü’l Fukara Abdullah Baba
Demir Hoca
Hasan DedeNiğde
Abdullah Efendi
Ahmed Kuddûsî
Hacı Mahmûd Efendi
Kemâl Ümmî
Mîsâlî Baba (Gül Baba)Rize
Hasan Dede


Samsun
Îsâ Baba
Kılıç Dede
Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî
Şeyh KutbeddînSiirt
Fakîrullah
Gavs-ül-Memdûh
İbrâhim Hakkı Erzurûmî
Molla Halil Si’ridî
Molla Osman Efendi
Muhammed Hazîn
Mûsâ Hâlidî
Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî
Şeyh Hüseyin Basretî
Şeyh Muhammed Aynî
Şeyh-ün-Neccâr
Şeyh Mûsâ
Şeyh Sabri
Şeyh Süleymân
Şeyh Türkî
Veysel Karânî
Zemzem-il HâssaSinop
Mahmûd Kefevî
Pîr Tevekkül
Seyyid Bilâl


Sivas
Abdülvehhâb Gâzi
Kara Şems
Şeyh Merzübân-ı Velî


Şanlıurfa
Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
Sumâdî (Havran)
Şeyh Mesut HorasânîŞırnak  – Basret
Ahmed Cüzeyrî
Meymûn bin Mihrân
Muhammed Kadri Hazin
Muhammed Saîd
Sâlih Sıbkî
Şeyh Hâlid Cezerî
Şeyh Hâlid Zibârî
Şeyh Muhammed Biserî (Kesikbaş)
Şeyh SeydâTekirdağ
Ahmed Sârbân
Behiştî
Pîr Ali Efendi


Tokat
Abdülmecîd Şirvânî
Acebşir Efendi
Ali Osman Efendi
Behrullah Efendi
Behzât-ı Velî
Edhem Çelebi
Muharrem Efend
Mûsâ Fakîh
Mustafa Kuddûsî
Said Şemîd
Seyyid Ömer Efendi
Sümbül Baba
Şeyh Mahmûd
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî
Tokatlı İshak Zencânî
Turhal Şeyhi Mustafa EfendiTrabzon
Hacı Dursun Efendi


Uşak
Alâeddîn Uşâkî


Van
Abdurrahmân Arvâsî
Abdurrahmân Baba
Abdülmecîd Efendi
Fehîm-i Arvâsî
Halîfe Mustafa Efendi
Muhammed Kutub Efendi
Muhammed Masûm
Muhammed Reşîd
Muhammed Sıddık Arvâsî
Resûl Zeki Efendi
Seyyid Abdülhakîm
Sofu Baba
Şeyh Mehmed EmînYozgat
Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi
Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi


Yeri Bilinmeyenler
Saîd Nursî
Sarı Saltûk

%d blogcu bunu beğendi: